Ten hostel jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych WHO i lokalnych władz sanitarnych w zakresie Covid-19. Obejmuje to zwiększone procedury czyszczenia, lepsze środki higieny i dystans społeczny, gdy jest to wymagane.
Darmowe WiFi
bezpłatne śniadanie‎

Zambeachouse Hostel Paradise

Brak oceny
0 recenzja/-e/-i
Tylko właściwości z opinii w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymać ocenę.

Opis nieruchomości

Zambeachouse Hostel Paradise to mi?y i przytulny, dobrze urz?dzony hostel ze wszystkimi niezb?dnymi rzeczami do zaspokojenia podstawowych potrzeb i znajduje si? zaledwie trzy minuty spacerem od pla?y.
Dom ma ?adne i czyste obszary z solidnymi ???kami i wygodnymi materacami, kt?re zapewniaj? doskona?y nocny odpoczynek dla komfortowego pobytu, idealny dla singli, par, rodzin lub grup przyjaci??. Wewn?trz znajduje si? recepcja, obszary komunikacyjne z toaletami.
Istnieje kilka sypialni o r??nej tematyce i typologii (pokoje dwuosobowe, pokoje trzyosobowe, pokoje rodzinne i pokoje wsp?lne), wszystkie pokoje obejmuj? ?azienk? z prysznicem.
W pe?ni wyposa?ona kuchnia z jadalni? i salonem z telewizj? kablow? i bezp?atnym dost?pem do Internetu (Wi-Fi) w ca?ym domu.
Na zewn?trz znajduje si? otwarty odkryty basen z du?ymi tarasami i terenami rekreacyjnymi, na kt?rych mo?na cieszy? si? s?o?cem przez ca?y rok. W pobli?u hostelu znajduj? si? r?wnie? bezp?atne miejsca parkingowe.
W hostelu znajduje si? r?wnie? szko?a surfingu i inne atrakcje rekreacyjne, kt?re mo?na poleci?. W odleg?o?ci spaceru od hostelu znajduje si? kilka pla?, a tak?e wiele kawiarni, restauracji, sklep?w i t?tni?cych ?yciem klub?w nocnych. To tylko 15 minut jazdy samochodem do najlepszych miejsc do surfowania w Europie!
ZAMBEACHOUSE Hostel Paradise Zasady i warunki:
Zameldowanie od 16:00 do 20:00 .
Wymeldowanie od 00:00 do 12:00 .
P?atno?? po przyje?dzie kart? kredytow?.
Podatki wliczone w cen?.
?niadanie wliczone w cen?.
Og?lne:
Recepcja: Od 08:00 do 20:00.
Brak godziny policyjnej.
Zasady anulowania rezerwacji: Elastyczne - 7 dni
- Klient mo?e bezp?atnie anulowa? rezerwacj? do 7 dni przed przyjazdem. W przypadku anulowania rezerwacji w ci?gu 7 dni przed przyjazdem nale?y ui?ci? pe?n? op?at? za rezerwacj?. W przypadku niepojawienia si? Go?cia w obiekcie, b?dzie on musia? ui?ci? ca?kowit? kwot? rezerwacji.
- Obiekt akceptuje karty kredytowe jako metod? p?atno?ci i zastrzega sobie prawo do tymczasowego zatrzymania kwoty na karcie Go?cia przed przyjazdem, wy??cznie jako zabezpieczenie i depozyt na wypadek niepojawienia si? Go?cia w obiekcie.
- Go?? b?dzie musia? zap?aci? ca?kowit? kwot? rezerwacji na miejscu podczas meldowania si? na terenie hostelu. Go?cie mog? mie? pewno??, ?e ?adna kwota nie zostanie pobrana z ich wcze?niej zarejestrowanej karty.
. Zameldowanie odbywa si? o godzinie 16:00, a wymeldowanie - do godziny 12:00 (za pobyt po godzinie 12:00 pobierana jest dodatkowa op?ata). Je?li w obiekcie nie ma innych rezerwacji, mo?liwe jest przed?u?enie pobytu poza planowany czas wyjazdu bez dodatkowych koszt?w.
. Zameldowanie mo?liwe jest w dowolnym momencie po up?ywie podanych godzin, pod warunkiem wcze?niejszego poinformowania o planowanej godzinie przyjazdu.
. W dniu przyjazdu nale?y wp?aci? depozyt w wysoko?ci 100 EUR, kt?ry zostanie zwr?cony w momencie wymeldowania, je?li obiekt i znajduj?ce si? w nim rzeczy nie zostan? uszkodzone.
. Maksymalna liczba os?b podana w rezerwacji musi zosta? spe?niona. Je?li zalecana liczba os?b zostanie przekroczona, nale?y poprosi? o autoryzacj?. W przypadku wyra?enia zgody obiekt obci??y Go?ci dodatkow? op?at?.
. Wszystkie op?aty nale?y ui?ci? nie p??niej ni? dwa dni przed wyjazdem.
. Psy i inne zwierz?ta domowe nie s? akceptowane.
ODPOWIEDZIALNO??
. Zambeachouse nie ponosi odpowiedzialno?ci za niekorzystne warunki pogodowe, w tym stan morza lub inne warunki naturalne, kt?re s? poza naszym zasi?giem.
. Wszystkie urz?dzenia (sprz?t AGD, TV...) powinny by? u?ywane z nale?yt? staranno?ci?, aby unikn?? uszkodzenia lub nieprawid?owego dzia?ania. Je?li zdarzy si? jedna z tych sytuacji, nale?y nas o tym poinformowa? i wyrazi? zgod? na ich wymian?.
. Zakwaterowanie jest odpowiednio sprz?tane po przyje?dzie. W przeciwnym razie naliczona zostanie dodatkowa op?ata za us?ugi sprz?tania.
. Obiekt Zambeachouse nie mo?e uszkodzi? ?adnych konstrukcji ani przedmiot?w. W przypadku wyst?pienia jakichkolwiek szk?d nale?y nas o tym poinformowa?.
. Zambeachouse nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek kradzie?e w obiekcie podczas pobytu.
. Zambeachouse nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek incydenty, kt?re mog? wyst?pi? w obiekcie lub poza nim podczas pobytu. W ka?dym przypadku b?dziemy gotowi pom?c w rozwi?zaniu problemu.
. Klient nie powinien opuszcza? obiektu bez poproszenia w?a?ciciela o potwierdzenie, ?e wszystko jest takie, jak w dniu przyjazdu. W przeciwnym razie nie otrzyma zwrotu kaucji i mo?e okaza? si? odpowiedzialny za szkody znalezione p??niej.
. Zalecamy wykupienie ubezpieczenia podr??nego, szczeg?lnie w przypadku przyjazdu z dzie?mi.
. W przypadku nieprawid?owo?ci prosimy o kontakt telefoniczny w celu rozwi?zania problemu.
WARUNKI SURFOWANIA
. Wszyscy cz?onkowie bior?cy udzia? w lekcjach surfingu, kursach, przewodnictwie surfingowym lub wypo?yczaniu sprz?tu musz? zadeklarowa? wszelkie schorzenia i zgodzi? si?, ?e uczestnicz? w nich na w?asne ryzyko;
. Nasze ubezpieczenie sportowe obejmuje tylko wypadki, kt?re mog? si? zdarzy? podczas naszych lekcji surfingu lub kurs?w, a ka?da osoba jest odpowiedzialna za w?asne materia?y, kt?re s? dostarczane podczas kursu. Uszkodzenia sprz?tu, przewodnictwo surfingowe, wypo?yczanie materia??w i wypadki osobiste bez lekcji nie s? obj?te naszym ubezpieczeniem. S? one wy??czn? odpowiedzialno?ci? u?ytkownik?w i w ?adnym wypadku nie s? obj?te naszym ubezpieczeniem;
. Sprz?t surfingowy jest wliczony tylko w lekcje i kursy surfingu oraz przewodnictwo surfingowe. Je?li chcesz z niego korzysta? po lekcjach lub w weekend, do nas nale?y decyzja, czy klient jest w stanie korzysta? ze sprz?tu bezpiecznie i z innymi osobami;
. Przestrzegaj harmonogram?w lekcji i zawsze post?puj zgodnie z instrukcjami nauczyciela. Je?li spodziewasz si? lekcji surfingu i nie pojawisz si?, nie zapewnimy ?adnych wyj?tk?w od regularnego harmonogramu lekcji surfingu;
. Za odwo?ane lekcje surfingu, kursy lub przewodniki nie przys?uguje zwrot pieni?dzy, z wyj?tkiem przyczyn medycznych. Kwota zwi?zana z odwo?anymi lekcjami surfingu pozostanie jako kredyt, kt?ry mo?na wykorzysta? do zarezerwowania alternatywnego terminu do maksymalnie 1 roku od daty pierwotnej rezerwacji;
. Nie ponosimy odpowiedzialno?ci i nie zwr?cimy studentowi koszt?w, je?li zaj?cia surfingu nie b?d? mog?y si? odby? z powodu niekorzystnych warunk?w pogodowych, w tym stanu morza lub innych warunk?w naturalnych, kt?re s? poza naszym zasi?giem. Je?li jednak tak si? stanie, postaramy si? stworzy? alternatywny harmonogram lub zaj?cia fakultatywne;
. Opr?cz rzeczy osobistych, nale?y zabra? ze sob? jedzenie do zjedzenia mi?dzy sesjami surfingu.
WARUNKI WYNAJMU SPRZ?TU DO SURFOWANIA
. Pami?taj, ?e jeste? osobi?cie i finansowo odpowiedzialny za wypo?yczone materia?y przez ca?y okres wynajmu, od momentu odbioru do zwrotu przedmiot?w;
. P?atno?? za sprz?t musi zosta? dokonana przed rozpocz?ciem u?ytkowania i wymaga zdeponowania wa?nego dokumentu to?samo?ci (paszportu, dowodu osobistego lub dokumentu prawa jazdy lub karty) oraz kaucji zabezpieczaj?cej w odniesieniu do wynaj?tego sprz?tu;
. Sprz?t musi zosta? zwr?cony umyty i czysty, bez uszkodze?. Za uszkodzenia sprz?tu, jego cz??ciow? lub ca?kowit? utrat? naliczane s? kary.
PRYWATNO??
Wszystkie dane go?ci (imi? i nazwisko, adres, adres e-mail, dow?d to?samo?ci) s? przechowywane w aktach i s? poufne. Zostan? one wykorzystane wy??cznie w celu skontaktowania si? z u?ytkownikiem lub przes?ania materia??w promocyjnych, kt?rych otrzymywania u?ytkownik mo?e odm?wi? w dowolnym momencie.
Zdj?cia i materia?y wideo go?ci uczestnicz?cych w kursach surfingu i innych dzia?aniach promowanych przez ZAMBEACHOUSE - Portugalia s? autoryzowane do wykorzystania na stronie internetowej i w innych mediach. Jednak ka?dy go?? ma prawo odm?wi? wykorzystania swoich zdj?? lub film?w i musi poprosi? o zachowanie prywatno?ci podczas przyjazdu lub wyjazdu.
Po zapoznaniu si? z niniejszymi warunkami klient mo?e o?wiadczy?, ?e jest ?wiadomy i zgadza si? na narzucone warunki.

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Udogodnienia

 • Darmowe

  • bezpłatne śniadanie‎
  • Pościel w cenie
  • Bezpłatny parking
  • Ręczniki wliczone
  • Darmowe WiFi
  • Darmowy dostęp do Internetu
 • Ogólne

  • Wspólny pokój dzienny
  • Parking dla rowerów
  • Gorący prysznic
  • Zmywarka do naczyń
  • Lodówka
  • Przybory
  • Telewizja kablowa
  • Odkryty taras
  • Lampka do czytania
  • Parkowanie
  • Odkryty basen
  • Suszarki do włosów
  • Mikrofala
  • Miejsce do zabawy dla dzieci
  • Covid-19 Safe
  • Rooms 4 Refugees
 • Usługi

  • Transfer z lotniska
  • Wypożyczalnia rowerów
  • Recepcja (ograniczone godziny)
 • Rozrywka

  • Salon gier
  • Wi-Fi