Ten hostel jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych WHO i lokalnych władz sanitarnych w zakresie Covid-19. Obejmuje to zwiększone procedury czyszczenia, lepsze środki higieny i dystans społeczny, gdy jest to wymagane.
Darmowe WiFi

Fort Street Accommodation

Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 2-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

Opis nieruchomości

Mie?ci si? w pi?knym zabytkowym budynku w Auckland CBD. Fort Street oferuje wiele opcji zakwaterowania, od 12-osobowych akademik?w po prywatne pokoje z ?azienkami. Dost?pne s? r?wnie? niedrogie pokoje prywatne. Obiekt oferuje saun?, wann? z hydromasa?em, biuro informacji turystycznej oraz kuchni? na dachu z panoramicznym widokiem na miasto i port. Do dyspozycji Go?ci jest tak?e ca?odobowa recepcja, kawiarenka internetowa oraz salon z telewizorem. Z bezp?atnego WiFi mo?na korzysta? przez ca?? dob?. Do obiektu nie mo?na wstawi? dodatkowych ???ek ani ???eczek dzieci?cych.
OG?LNE
1. Do potwierdzenia rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej. Pe?na op?ata za pobyt wymagana jest w momencie zameldowania.
2. Wszystkie podane ceny pokoi wieloosobowych s? cenami za osob?, za noc, chyba ?e zaznaczono inaczej. Wszystkie ceny pokoi prywatnych s? cenami za pok?j.
3. Pokoje dwuosobowe i pokoje typu twin przeznaczone s? dla dw?ch os?b, ale mog? zosta? zarezerwowane tylko dla jednej osoby. W takim przypadku obowi?zuje stawka za pok?j.
4. Ceny podane s? w dolarach nowozelandzkich, mog? ulec zmianie bez powiadomienia, a wszystkie osoby s? zobowi?zane do zap?aty ceny za nocleg aktualnej w momencie rezerwacji.
5. Hostel Fort Street, jego pracownicy i podwykonawcy nie ponosz? odpowiedzialno?ci za wypadki, doznane obra?enia, utrat? lub uszkodzenie mienia osobistego podczas pobytu na terenie hostelu. Zaleca si? wykupienie ubezpieczenia podr??nego.
6. Minimalny wiek go?ci to 18 lat, ale kierownictwo hostelu mo?e zaakceptowa? rezerwacje dla os?b poni?ej 18 roku ?ycia wed?ug w?asnego uznania.
7. Hostel Fort Street, jego kierownictwo i personel zachowuj? prawo do odmowy zakwaterowania w dowolnym momencie.
8. W przypadku zmiany plan?w prosimy o jak najszybszy kontakt bezpo?rednio z hostelem.
9. Chocia? do?o?ymy wszelkich stara?, aby zapewni? zakwaterowanie w tym samym pokoju przez ca?y pobyt, ze wzgl?du na ograniczon? dost?pno?? w momencie rezerwacji mo?e by? konieczna zmiana pokoju. U?ytkownik zostanie o tym poinformowany podczas zameldowania. Klient zostanie zakwaterowany w pokoju o podobnym lub wy?szym standardzie ni? pierwotnie zarezerwowany.
10. Ze wzgl?du na ograniczon? dost?pno?? w momencie dokonywania rezerwacji, pokoje wieloosobowe dla dw?ch lub wi?cej os?b mog? by? oferowane w oddzielnych pokojach. Do?o?ymy wszelkich stara?, aby tak si? nie sta?o, ale je?li b?dzie to konieczne, zostaniesz o tym poinformowany podczas zameldowania.
11. Rezerwacje dokonane za po?rednictwem strony rezerwacyjnej strony trzeciej podlegaj? warunkom tej strony. Nale?y pami?ta?, ?e mog? si? one r??ni? od naszych.
12. Podczas wydarze? specjalnych lub na czas trwania oferty specjalnej mog? obowi?zywa? inne warunki.
13. Fort Street Hostel nie ponosi odpowiedzialno?ci za utrat? lub uszkodzenie mienia podczas pobytu u nas. Je?li uwa?asz, ?e co? twojego zosta?o skradzione, zg?o? to w recepcji, a my przeprowadzimy Ci? przez niezb?dne kroki, aby zg?osi? to w?adzom.
14. Je?li zostaniesz przy?apany na u?ywaniu lub kradzie?y mienia i/lub ?ywno?ci innych go?ci, zostaniesz natychmiast poproszony o opuszczenie obiektu i mog? zosta? Ci postawione zarzuty.
15. Wszystkie osoby odwiedzaj?ce Fort Street Hostel nie b?d?ce go??mi musz? zg?osi? si? i zameldowa? w recepcji w dniu przyjazdu.
ZAMELDOWANIE
1. Zameldowanie odbywa si? o godzinie 14:00. Je?li przyjedziesz wcze?niej, oferujemy bezp?atn? przechowalni? baga?u do czasu, a? Tw?j pok?j b?dzie gotowy.
2. Wymeldowanie nast?puje o godzinie 10:00. Go?cie, kt?rzy nie wymelduj? si? w wyznaczonym terminie, zostan? obci??eni op?at? za p??ne wymeldowanie, kt?ra zostanie pobrana z karty kredytowej, kt?rej u?yto do zameldowania.
3. Podczas zameldowania wymagane jest okazanie wa?nego dokumentu to?samo?ci. Akceptowane s? wy??cznie paszporty lub prawo jazdy wydane w Nowej Zelandii.
4. Podczas zameldowania nale?y okaza? voucher wydany podczas rezerwacji zakwaterowania na stronie i-site itp. W przypadku braku vouchera wymagana b?dzie pe?na p?atno??.
ZMIANY
Zmiany daty przyjazdu nie mog? by? dokonywane w dniu przyjazdu i b?d? traktowane jako anulowanie rezerwacji w tym samym dniu. Jest to niezale?ne od czasu dokonania rezerwacji.
BRAK PRZYJAZDU
Je?li nie poinformujesz hostelu o anulowaniu rezerwacji, Twoja karta zostanie obci??ona op?at? za pierwsz? noc pobytu.
ANULOWANIE REZERWACJI
1. W przypadku anulowania rezerwacji zg?oszonego p??niej ni? 48 godzin przed godzin? zameldowania w zaplanowanym dniu przyjazdu - bez op?at.
2. W przypadku anulowania rezerwacji w ci?gu 48 godzin - p?atno?? zostanie pobrana za pierwsz? noc pobytu.
3. W przypadku klient?w, kt?rzy nie stawi? si? na rezerwacj? - pobieramy p?atno?? za pierwsz? noc pobytu i anulujemy pozosta?? cz??? rezerwacji.
4. Je?li u?ytkownik dokona? rezerwacji za po?rednictwem strony internetowej osoby trzeciej i chce j? anulowa?, musi to zrobi? za po?rednictwem tej strony. Nie mo?emy anulowa? rezerwacji os?b trzecich.
ZASADY WEWN?TRZNE
1. Je?li liczba os?b w jednym pokoju przekracza liczb? op?aconych ???ek, Fort Street Hostel zastrzega sobie prawo do za??dania zap?aty za dodatkowych go?ci, a zawiadomienie o wtargni?ciu mo?e zosta? wydane dla wszystkich zaanga?owanych. W takim przypadku nie przys?uguje zwrot pieni?dzy.
2. Wszelkie szkody wyrz?dzone w pokoju lub mieniu Fort Street Hostel zostan? pobrane z karty kredytowej podanej podczas zameldowania.
3. Akceptujemy umiarkowane, towarzyskie spo?ywanie alkoholu na terenie Fort Street Hostel, ale kierownictwo zastrzega sobie prawo do poproszenia jawnie nietrze?wych go?ci o opuszczenie obiektu i odm?wienia im zakwaterowania w przysz?o?ci, je?li uzna to za stosowne.
4. Alkohol mo?na spo?ywa? wy??cznie we wsp?lnych pomieszczeniach mieszkalnych, takich jak salon, kuchnia lub taras zewn?trzny. Spo?ywanie alkoholu w spa i saunie jest zabronione.
5. Narkotyki nie s? dozwolone na terenie Hostelu Fort Street.
6. Go?cie, kt?rzy uruchomi? alarm przeciwpo?arowy poprzez nadmierne u?ywanie aerozoli, zapa?ek lub palenie papieros?w, zostan? obci??eni pe?n? op?at? za wezwanie stra?y po?arnej w wysoko?ci 1200 USD za silnik.
7. Na terenie obiektu obowi?zuje zakaz palenia. Ka?dy klient, u kt?rego stwierdzono palenie na terenie obiektu, zostanie eksmitowany i nie otrzyma zwrotu pieni?dzy. Pali? mo?na na tarasie na dachu.
8. Go?cie zak??caj?cy spok?j w godzinach 22:30-7:00 otrzymaj? ostrze?enie. W przypadku dalszego zak??cania spokoju Go?cie zostan? obci??eni op?at? w wysoko?ci 80 USD. Op?ata nie ma zastosowania w nag?ych przypadkach.
9. Naruszenie kt?rejkolwiek z powy?szych zasad spowoduje natychmiastow? eksmisj? bez zwrotu koszt?w.

Recenzje i Oceny

2.8
Ocena
32 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  3.3
 • Lokalizacja
  4.7
 • Personel
  3.3
 • atmosfera
  2
 • Czystość
  2
 • Najlepsza wartość
  2
 • Udogodnienia
  2

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

2.6
Ocena
01.08.2023
Do not stay here!!! Absolutely filthy. From floor to ceiling, everything (the sheets, pillows, towels, carpet, drapes, shower), is stained, smells unwashed, and is just disgusting. And it doesn’t end with the tragic state of the cleanliness. The listing says it has a lot of amenities, but they’ve removed nearly all of them. Here’s a list of things they claimed to provide, but didn’t: hot tub, sauna, indoor lounge, a clean kitchen a working equipment, an outdoor rooftop patio with furniture, and so much mor
pokaż więcej
Mężczyzna, 31-40
3.4
Ocena
30.06.2023
Mold on the doors and bathrooms - burn marks over the carpets, other than a made bed it didn’t appear to have been cleaned
pokaż więcej
Kobieta grupy, 25-30
5.1
Ocena
19.02.2023
Hi. We were disappointed from the general look an maintenance of the rooms and the whole hostel. The excessive use of lock card for toilet and floor entrance is hard to handle especially for two with one card
pokaż więcej
Mężczyzna, 31-40

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Pościel w cenie
  • Darmowe mapy miasta
  • Darmowe WiFi
 • Ogólne

  • Wstęp na kartę magnetyczną
  • Winda
  • BBQ
  • Gorący prysznic
  • Lodówka
  • Suszarka
  • Jacuzzi
  • Odkryty taras
  • Suszarki do włosów
  • Sauna
  • Covid-19 Safe
 • Usługi

  • Dostep do Internetu
  • Pralnia
  • Ręczniki do wypożyczenia
  • Przechowalnia bagażu
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Wycieczki/biuro podróży
  • Pokojówka
 • Jedzenie i napoje

  • Automaty sprzedaży
  • Miejsca do zrobienia herbaty / kawy
 • Rozrywka

  • DVD
  • Wi-Fi

Więcej hostele w Auckland