Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 2-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

Opis nieruchomości

BACKPACKER
Accoustix Backpacker and Sleek Travel z siedzib? w Randburgu w Johannesburgu od ponad 12 lat dostarcza cenne zakwaterowanie tysi?com lokalnych i mi?dzynarodowych klient?w. Nasi klienci wci?? do nas wracaj?.
Jeste?my rekomendowanym backpackerem przez Lonely Planet. Je?li lubisz ?ycie w mie?cie, to jest to miejsce! B?d? cz??ci? ziemistego klimatu Accoustix. Zrelaksuj si? w naszej ciep?ej, otwartej i przyjaznej atmosferze.
BEZP?ATNY ODBI?R
Z?ap Gautrain do Rosebank, a nast?pnie udaj si? do naszego Rosebank Backpacker, Po przyje?dzie zadzwoni? do nas i odbierzemy Ci? stamt?d. (Patrz TRANSPORT)
ZNI?KI
Specjalizujemy si? w zakwaterowaniu du?ych grup do 100 lub wi?cej os?b, z ko?cio??w, szk?? leczniczych, szk??, dru?yn sportowych, konferencji; wszystkie rezerwacje grupowe otrzymuj? ?wietn? zni?k?. Zni?ki s? dost?pne dla os?b podr??uj?cych codziennie i na d?u?szy pobyt; jest to ka?dy, kto zostaje na tydzie? lub d?u?ej. Wszystkim muzykom i artystom oferujemy zni?ki na gr? na fortepianie akustycznym, gitarze lub innym instrumencie akustycznym, a tak?e na wsp?lne ?piewanie przy grillu.
Dzieci do lat 3 nocuj? bezp?atnie, je?li dziel? ???ko. Dzieci do lat 12 otrzymuj? zni?k?.
W DOMU
Od p??nego popo?udnia mo?na spotka? innych podr??nik?w. Go?cie mog? zrelaksowa? si? w naszym ogromnym basenie lub opala? si? i popija? drinki w wielowarstwowym ogrodzie lub och?odzi? si? w Lapa na szczycie ogrodu, podziwiaj?c miasto Sandton na horyzoncie podczas Braai (Braai to ognisko na ?wie?ym powietrzu dla BarBeQuinG "afryka?ski spos?b").
Zrelaksuj si?, odpr?? i poczytaj ksi??k? z naszej du?ej biblioteki lub po prostu wyleguj si? ogl?daj?c DSTV (telewizj? satelitarn?) pokazuj?c? najnowsze filmy i wszystkie najwa?niejsze wydarzenia sportowe.
BIURO PODR??Y I RECEPCJA
Nasz personel jest do Pa?stwa dyspozycji przez 24 godziny na dob?.
Zach?camy do zwr?cenia si? do recepcji o pomoc we wszystkim, czego mo?esz potrzebowa? w podr??y lub w czymkolwiek, co sprawi, ?e Tw?j pobyt b?dzie bardziej komfortowy.
Pomo?emy Ci zaplanowa? kolejn? przygod?: Od wycieczek prze?ajowych do Afryki po safari w Krugerze lub jednodniowe wycieczki, w tym wynajem samochod?w i rezerwacj? zakwaterowania, dowiedz si? o innych zaj?ciach i uzyskaj poufne informacje na temat najlepszych restauracji, miejsc muzycznych, festiwali i mn?stwa innych przyg?d kulturalnych, kt?re pulsuj? w Jozi (Johannesburg) i reszcie Afryki.
Oto niekt?re z naszych najpopularniejszych lokalnych wycieczek: Muzeum Apartheidu, Soweto, Wioska Kulturalna Lesedi, Miasto Z?otej Rafy, Kolebka Ludzko?ci oraz Park Lwa i Nosoro?ca.
ODLEG?O?? DO NASZEJ OKOLICY
Po drugiej stronie ulicy i 100 metr?w dalej znajduje si? sklep Quick, w kt?rym mo?na zrobi? wszystkie podstawowe zakupy, lub mo?na przej?? 1 km w g?r? drogi do centralnej dzielnicy biznesowej Randburg (CBD).
Randburg to wspania?e centrum prawdziwego afryka?skiego do?wiadczenia trzeciego ?wiata. W przeciwie?stwie do naszych standardowych kompleks?w handlowych, kt?re s? w zasadzie takie same na ca?ym ?wiecie. Randburg CBD to brukowany bulwar, kt?ry biegnie przez oko?o 5 przecznic, ma banki, sklepy, stragany dyskontowe, KFC i kilka super sklep?w do kupowania artyku??w spo?ywczych itp,
Charakteryzuje si? tanim piwem i jedzeniem. To tutaj miejscowi jedz?, handluj? i bawi? si?.
Randburg jest jedn? z dzielnic studenckich w Johannesburgu, goszcz?c? zar?wno lokalnych, jak i krajowych student?w z ca?ej Afryki.
To, co sprawia, ?e to ma?e miasteczko jest wyj?tkowym do?wiadczeniem, to fakt, ?e znajduje si? na przedmie?ciach klasy ?redniej, gdzie mo?na naprawd? do?wiadczy? ?ycia w Joburgu, bez niebezpiecze?stwa przebywania w Joburgu CBD. Wok?? niego znajduje si? wiele ko?cio??w, miejsc nauki duchowej i szk?? wy?szych. Na przyk?ad Christ Embassy the Healing School, CTI, Boston College itp.
POKOJE, AKADEMIKI I KEMPING
Nasze pokoje s? podstawowe, proste i czyste oraz wyposa?one we w?asn? po?ciel, sk?adaj?c? si? z czystych prze?cierade?, poduszek i ko?dry lub ko?dry. Zimowe ch?ody - wystarczy poinformowa? punkt informacyjny, aby uzyska? wsparcie w ogrzewaniu.
Nasze pokoje z ?azienk? i pokoje ze wsp?ln? ?azienk? sk?adaj? si? z prysznica, umywalki i toalety. Wsp?lna ?azienka to taka, w kt?rej ?azienka jest dzielona z innymi osobami i znajduje si? poza pokojem.
Pokoje wieloosobowe wyposa?one s? w ???ka pi?trowe i mog? pomie?ci? 4-6 lub 8 os?b. ?azienki w pokojach wieloosobowych przypominaj? te na si?owni. Wychodz?c z kuchni na tarasie, znajduj? si? oddzielne prysznice dla ch?opc?w i dziewcz?t, kt?re sk?adaj? si? z 4 kabin prysznicowych ka?da; nasze toalety znajduj? si? obok prysznic?w. Pokoje s? podzielone na r??ne obszary mieszkalne, z g??wnym domem, w kt?rym znajduj? si? niekt?re pokoje, strefa rozrywki, pokoje wsp?lne i kuchnia.
INTERNET, WI FI I TELEFON PUBLICZNY
BEZP?ATNY Internet Oferujemy 20 MB na go?cia dziennie przy u?yciu naszego WiFi lub jednego z naszych komputer?w w domu za symboliczn? op?at? R2 na pokrycie koszt?w agent?w, wi?ksza przepustowo?? jest oferowana za dodatkow? op?at?.
Dost?pne s? udogodnienia biznesowe do drukowania, kopiowania i faksowania
UDOGODNIENIA
WY?YWIENIE WE W?ASNYM ZAKRESIE
Mo?esz przygotowa? sobie posi?ek w naszej wsp?lnej kuchni.
Garnki, patelnie, naczynia, lod?wki itp....
Lub po prostu zam?wi? z szerokiego wyboru restauracji i bar?w na wynos w pobli?u.
POSI?KI
Rezerwacje bez zni?ek obejmuj? podstawow? przek?sk? w porze ?niadania, kt?ra sk?ada si? z chleba z przyprawami oraz herbaty lub kawy. Raz w tygodniu, je?li to mo?liwe, organizujemy Bring and Braai, podczas kt?rego muzycy mog? zagra? muzyk? akustyczn?.
PUNKT ODBIORU
Jeste?my wybranym punktem odbioru dla Baz Bus, Kruger Safaris i wszystkich g??wnych wycieczek l?dowych do Zimbabwe, Mozambiku i Zambii oraz do reszty Afryki, mo?emy zabezpieczy? tanie samochody do wynaj?cia, a samochody mo?na wysadzi? lub odebra? z hostelu.
TRANSPORT
Aby skorzysta? z BEZP?ATNEGO ODBIORU, nale?y z?apa? poci?g Guatrain do Rosebank z mi?dzynarodowego lotniska OR Tambo lub z Rotundy. Joburg National Bus Station. Przej?? 900 metr?w do Rosebank Backpacker lub z?apa? system szybkiego transportu autobusowego w kierunku Hyde Park, na trasie RB4, wysi??? na przystanku numer 4. Wy?lemy tam kierowc?, kt?ry Ci? odbierze.
Accoustix znajduje si? r?wnie? na trasie GAUTRAIN Linked Bus, kt?ra jest po??czona z dworcem Sandton City. Jest to najta?sza opcja dla 1 lub 2 os?b, aby dosta? si? do Accoustix i Joburga, dla wi?cej ni? 2 os?b najlepiej jest skorzysta? z naszej us?ugi Shuttle.
Skontaktuj si? z nami w sprawie naszych us?ug odbioru z lotniska i cen.
PO MIE?CIE I OKOLICZNYCH PRZEDMIE?CIACH
Dzi?ki blisko?ci wszystkich ?rodk?w transportu lub korzystaj?c z naszych w?asnych 24-godzinnych us?ug wahad?owych, masz dost?p do teatr?w, stadion?w sportowych, g??wnych centr?w handlowych, autentycznych afryka?skich restauracji, muze?w historycznych; jeste? tylko kilka minut jazdy od wszystkiego, co musisz zobaczy?.
PO?O?ENIE NA 2 G??WNYCH SKRZY?OWANIACH
Je?li wynajmujesz pojazd na lotnisku lub przyje?d?asz w?asnym transportem, ?atwo jest dosta? si? do Backpacker, poniewa? Jan Smuts Avenue jest g??wn? arteri?, kt?ra biegnie na p??noc od centrum Johannesburga obok Rosebank przez Randburg przez g??wn? autostrad? obok 4 sposob?w (Monte Casino) a? do Hartebeesport Dam. Po drodze mija si? Zoo i Zoo Lake, miejsce, w kt?rym Rosebank organizuje s?ynny niedzielny targ oraz kompleks handlowy Upper Class Hyde Park.
Na wsch?d od nas znajduje si? Sandton City, do kt?rego mo?na dojecha? autobusem Gautrain.
2 km na zach?d od nas znajduje si? Bright Water Commons, centrum na ?wie?ym powietrzu z pchlim targiem, ma?ym targiem r?kodzie?a oraz mn?stwem rozrywek i sklep?w, ?wietne dla dzieci. Je?li szukasz centrum handlowego, Cresta znajduje si? w g?r? drogi biegn?cej na po?udnie w kierunku Melville lub mo?esz po prostu uda? si? na wsch?d na ??????????.
UDOGODNIENIA DLA PODR??UJ?CYCH Z PLECAKIEM
Udogodnienia Braai, Transport, Bezpieczny dost?p do bankowo?ci. Bezpieczny parking, przechowalnia baga?u i rzeczy warto?ciowych, WiFi, Internet, telewizja satelitarna ze ?wietnymi filmami i wszystkimi kana?ami sportowymi.
UDOGODNIENIA DLA GRUP
Wy??czne korzystanie z rozrywki i wsp?lnych pomieszcze?,
Korzystanie ze sprz?tu audio-wideo, takiego jak nag?o?nienie, projektory itp.
POSI?KI DLA GRUP
Oferujemy grupom ?niadania, obiady, kolacje i pakiety ?ywno?ci na wynos
Wypr?buj nasze ?niadanie z przek?skami DIY, kt?re sk?ada si? z tost?w, herbaty, kawy, przypraw do tost?w.
Dodaj p?atki zbo?owe i sok na wierzch, je?li chcesz Gor?ce rzeczy jajka bekon kie?baski na wierzchu.
Obiekt grupowy i posi?ki Ceny oferowane na ?yczenie.
TRANSPORT GRUPOWY
Dysponujemy furgonetk?, kt?ra mo?e przewie?? do 12 os?b jednocze?nie lub zorganizowa? transport dla wi?kszych grup w Twoim imieniu.
OPCJE I ZASADY P?ATNO?CI
Akceptowane s? wszystkie g??wne karty kredytowe, czeki podr??ne AMEX i g??wne waluty obce.
PROJEKTY WOLONTARIACKIE
Zapraszamy osoby lub grupy przyje?d?aj?ce w celach charytatywnych/spo?eczno?ciowych.

Recenzje i Oceny

5.7
Ocena
115 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  6
 • Lokalizacja
  7
 • Personel
  4
 • atmosfera
  5
 • Czystość
  5
 • Najlepsza wartość
  7
 • Udogodnienia
  6

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

7.7
Bardzo dobry
21.04.2023
I could never use the pool or wash u ask question the staff did not help on over all it was OK good wifi
pokaż więcej
Kobieta, 41+
3.1
Ocena
04.06.2019
They show a 10.0 w 111 reviews, dunno where these ppl stayed but not here! This is same property as sleek BP. Far away. Airport transfers is a lie, was told they don’t do them anymore and “take an Uber” (expensive!) the showers have sheer curtains and gaps bxt them so u can see in, anyone can walk around the back to women’s showers! Dorm doors are glass so whole courtyard can see in your room. There is no code for the security gate so u have to wait to be let in, Room small, beds very squeaky.
pokaż więcej
Kobieta, 31-40
6.9
Dobry
13.05.2016
I found the hostel quite decently located in the busy and posh Randburg area of the city. It's not very far from the posh and upscale Hyde Park Mall. The Central Business District - CBD - of Johannesburg is about 15-20 mins drive with the city's popular mini taxis. I was expecting a good mix of actual backpackers in the hostel but was literally disappointed. What i found was regular outstation people who come to Johannesburg for work. It was clean with limited wifi and some electricity problem.
pokaż więcej
Mężczyzna, 31-40

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Pościel w cenie
  • Bezpłatny parking
 • Ogólne

  • Dostep dla wózków inwalidzkich
  • Zamykane szafki
  • Basen
  • Wspólny pokój dzienny
  • Parking dla rowerów
  • BBQ
  • Śniadanie nie wliczone
  • Sala zebrań
  • Wymiana książek
  • Gorący prysznic
  • Kuchnia
  • Telewizja kablowa
  • Odkryty taras
  • Parkowanie
  • Odkryty basen
  • Skrzynka bezpiecznego depozytu
  • Telefony na karte
  • Pralka do Prania
 • Usługi

  • Dostep do Internetu
  • Pralnia
  • Transfer z lotniska
  • Ręczniki do wypożyczenia
  • Przechowalnia bagażu
  • Fax
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Wycieczki/biuro podróży
  • Autobus wahadłowy
  • Ochrona 24 godzin na dobę
  • Wymeldowanie o późnej porze
  • Recepcja (ograniczone godziny)
 • Jedzenie i napoje

  • Automaty sprzedaży
  • Miejsca do zrobienia herbaty / kawy
 • Rozrywka

  • Salon gier