Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 3-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

Opis nieruchomości

AKTUALNO?CI dla wszystkich cenionych klient?w, kt?rzy potrzebuj? zarezerwowa? ???ko w akademiku:
Je?li potrzebujesz zarezerwowa? ???ko w akademiku w Hongkongu, przed dokonaniem rezerwacji radzimy najpierw zapozna? si? z poni?szym fragmentem. Nasz typ ???ka wieloosobowego obejmuje ciep?? wod? do prysznica i picia, klimatyzacj?, wentylator, lod?wk?, bezp?atn? po?ciel, bezp?atny r?cznik i bezp?atny dost?p do Internetu. Wanna z hydromasa?em, lampka do czytania, dost?p do karty-klucza, faks... takie udogodnienia s? dost?pne TYLKO w luksusowych pokojach prywatnych. Starali?my si? zapewni? jak najwi?cej udogodnie? w pokojach wieloosobowych. W rzeczywisto?ci oferowane przez nas ???ka wieloosobowe s? NAJTA?SZE w Hongkongu. Jest to specjalnie zachowane dla os?b podr??uj?cych z ograniczonym bud?etem, w rzeczywisto?ci nie otrzymujemy za to ?adnego zysku, ale rozumiemy, ?e s? tacy podr??uj?cy z ograniczonym bud?etem, kt?rzy potrzebuj? niedrogiego zakwaterowania.
Ostatnio otrzymali?my kilka opinii od naszych klient?w, kt?rzy nie s? zadowoleni z naszych pokoi wieloosobowych.
Uwa?amy, ?e nie sprzedajemy ju? wszystkich typ?w ???ek wieloosobowych dla naszego hostelu na hostelworld.com.
Je?li nadal potrzebujesz zarezerwowa? akademik w hostelworld.com, przejd? do rezerwacji naszego wsp??pracuj?cego hostelu na nast?puj?cej stronie, aby zarezerwowa? akademik.
http://www.hostelworld.com/availability.php/OrientalPearlHostelHongKong-HongKong-14599
Jeszcze raz przypominamy wszystkim podr??uj?cym z ograniczonym bud?etem, ?e typ akademik?w w Hongkongu r??ni si? od innych kraj?w. S? one r?wnie? w r??nych klasach, 4-osobowe, 6-osobowe, 8-osobowe, 12-osobowe i 20-osobowe. Wszystkie z nich zapewniaj? najta?sze i najbardziej podstawowe zakwaterowanie. Je?li klienci nie chc? p?aci? wi?cej ni? 10 USD za noc, radzimy pami?ta?, aby nie by? zbyt wymagaj?cym.
Cz?onek grupy HOSTELHK!
UWAGA:
Nasza recepcja znajduje si? tylko na: Blok A, 3 pi?tro Chunking Mansions
Nie mamy ?adnego oddzia?u w innym miejscu!
Nasza nazwa grupy to tylko: HOSTELHK Group.
Nale?y uwa?a? na FAKE.
--------------------------------------------------------------------
Co zobaczy?, gdzie zje?? i gdzie si? zatrzyma?, Chungking Mansions mo?na wymieni? we wszystkich tych kategoriach. Ten charakterystyczny punkt Hongkongu, rozs?awiony przez Wong Kar Wai'a z Cannes, sta? si? atrakcj? sam? w sobie.
Chungking, mieszcz?cy si? w strukturze przypominaj?cej labirynt, by? niegdy? pierwszym punktem docelowym dla imigrant?w z ka?dego kraju. Dzi? nadal jest to centrum wielokulturowo?ci Hongkongu, s?yn?ce w mie?cie z doskona?ego indyjskiego i pakista?skiego jedzenia, a jego okazyjne pensjonaty i hostele od lat przyci?gaj? turyst?w z plecakami.
Chungking Mansions to s?ynny budynek w Hongkongu w Chinach. Znajduje si? przy 36-44 Nathan Road w Tsim Sha Tsui. Budynek jest dobrze znany jako prawie najta?sze zakwaterowanie w Hongkongu z pojedynczym ???kiem za 8 USD za noc. Chocia? budynek jest rzekomo mieszkalny, sk?ada si? z wielu niezale?nych tanich hosteli, sklep?w i innych us?ug. Dziwna atmosfera tego budynku jest czasami nazywana przez niekt?rych "zapachem Kowloon's Walled City".
Chungking Mansions to labirynt pensjonat?w, restauracji curry, afryka?skich bistro, sklep?w odzie?owych, sklep?w z sari i kantor?w wymiany walut. Cz?sto dzia?a jako du?e miejsce spotka? niekt?rych mniejszo?ci etnicznych w Hongkongu, w szczeg?lno?ci Hindus?w, mieszka?c?w Bliskiego Wschodu, Nepalczyk?w, Lankijczyk?w, Bangladeszczyk?w, Nigeryjczyk?w, Europejczyk?w, Amerykan?w, Pakista?czyk?w, Azjat?w i wielu innych narod?w ?wiata. Budynek zosta? uko?czony w 1961 roku, kiedy to dominowali w nim chi?scy mieszka?cy. Obecnie, po ponad czterech dekadach u?ytkowania, w Mansions mieszka prawie 4000 os?b.
Dzi?ki tej ?ywej mieszance pracownik?w-go?ci, mieszka?c?w kontynentu, lokalnych Chi?czyk?w, turyst?w i turyst?w z plecakami, dzielnica Chungking jest jednym z najbardziej zr??nicowanych kulturowo miejsc w Hongkongu.
W badaniu przeprowadzonym przez antropologa CUHK, profesora Gordona Mathewsa, ujawniono, ?e w ci?gu ostatniego roku przez Chungking Mansions przewin??y si? osoby z co najmniej 120 r??nych narodowo?ci. W wydaniu "TIME Magazine" z 7 maja 2007 r., Chungking Mansions zosta?o wybrane jako najlepszy przyk?ad globalizacji w dzia?aniu w corocznym wydaniu "The Best of Asia".
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
Dlaczego warto nas wybra??
RANK
Jeste?my cz?onkiem grupy HOSTELHK, Nasza grupa zapewnia ??cznie ponad 600 pokoi i 1000 ???ek dost?pnych do rezerwacji online. Tak wi?c w ka?dym okresie, nawet w szczycie sezonu w Hongkongu, nadal mo?na dokona? rezerwacji tutaj.
LOKALIZACJA
Doskonale po?o?ony w samym sercu p??wyspu Kowloon - s?ynnej dzielnicy Tsim Sha Tsui z najwy?sz? wygod?. Najlepsza dzielnica handlowa i rozrywkowa. W ci?gu zaledwie kilku minut spacerem mo?na zje?? kolacj? w chi?skich lub zachodnich restauracjach. Alternatywnie, McDonalds, KFC s? lokalne. W pobli?u znajduje si? wiele ca?odobowych sklep?w, bar?w, dyskotek i supermarket?w. Tsim Sha Tsui znajduje si? tu? obok Portu Wiktorii. Tury?ci mog? podziwia? wspania?y widok na morze i s?ynn? nocn? scen? wyspy Hongkong od strony morza.
RODZAJE POKOI
Mamy najwi?ksz? r??norodno?? pokoi. S? one zgodne z rz?dowymi przepisami dotycz?cymi bezpiecze?stwa przeciwpo?arowego i bezpiecze?stwa budynk?w. Widzimy, ?e prawie wszystkie pokoje w Hongkongu s? zbyt ma?e z ma?ymi ???kami. Szczeg?lnie projektujemy przestronne pokoje z ???kami typu king size. Posiadamy wszystkie zalety innych hosteli, a jednocze?nie gwarantujemy absolutnie ciche i nowe ?rodowisko w ka?dym naszym pokoju. Cz??ciowe pokoje s? zaprojektowane zgodnie z poziomem 3-4 gwiazdkowego hotelu. Zar?wno pok?j, jak i rozmiar ???ka w naszym hostelu s? najwi?ksze spo?r?d wszystkich hosteli w Hongkongu. Oferujemy r?wnie? pokoje ekonomiczne i wieloosobowe w najni?szych cenach. Idealny dla wszystkich rodzaj?w klient?w, niezale?nie od tego, czy jeste? grup? podr??nicz?, indywidualnymi podr??nikami, podr??nikami bud?etowymi czy turystami z plecakiem.
Nasze pokoje s? podzielone na trzy klasy: Basic, Standard i Superior. Pok?j podstawowy ma 2 typy, prywatn? ?azienk? i wsp?ln? ?azienk?, pokoje typu standard i superior maj? prywatny pok?j.
Wszystkie typy pokoi wyja?niaj?:
Basic, Standard i Superior
Pokoje typu basic s? przeznaczone dla klient?w z ograniczonym bud?etem i mog? korzysta? z prywatnej lub wsp?lnej ?azienki.
Pokoje standardowe przeznaczone s? dla klient?w standardowych. wi?ksza przestrze? w pokoju i rozmiar ???ka, bezp?atny r?cznik i po?ciel, w pokoju prywatna ?azienka i bezp?atne ??cze internetowe.
Pokoje superior s? przeznaczone dla klient?w, kt?rzy potrzebuj? jako?ci pokoju hotelowego i musz? zap?aci? tylko cen? pokoju w hostelu. wszystkie pokoje superior s? jak pokoje hotelowe.
Pok?j jednoosobowy - podstawowy (wsp?lna ?azienka)
"1 ???ko pojedyncze. korzystanie z publicznej ?azienki dzielonej z innymi go??mi.
Pok?j jednoosobowy - Basic (prywatna ?azienka)
"1 ???ko pojedyncze. w pokoju znajduje si? prywatna ?azienka.
Pok?j jednoosobowy - Standard
"1 ???ko pojedyncze.
Pok?j jednoosobowy - Superior
"1 ???ko pojedyncze.
Pok?j dwuosobowy/pok?j typu Twin - Basic (wsp?lna ?azienka)
"2 oddzielne ???ka pojedyncze lub 1 ???ko pi?trowe. korzystanie z og?lnodost?pnej ?azienki dzielonej z innymi go??mi.
Twin Room - Basic (Private Bathroom)
"2 oddzielne ???ka pojedyncze lub 1 ???ko pi?trowe".
Pok?j z 2 ???kami pojedynczymi - Standard
"2 oddzielne ???ka pojedyncze lub 1 ???ko pi?trowe".
Twin Room - Superior
'2 oddzielne ???ka pojedyncze.
Double Room - Basic (Shared Bathroom)
"1 ???ko podw?jne. Korzystanie z publicznej ?azienki dzielonej z innymi go??mi.
Double Room - Basic (Private Bathroom)
"1 ???ko podw?jne.
Pok?j dwuosobowy - Standard
"1 ???ko podw?jne.
Pok?j dwuosobowy - Superior
"1 ???ko podw?jne".
Pok?j trzyosobowy - podstawowy (wsp?lna ?azienka)
"1 ???ko pojedyncze i 1 ???ko podw?jne lub 1 ???ko pojedyncze i 1 ???ko pi?trowe. korzystanie z og?lnodost?pnej ?azienki dzielonej z innymi go??mi.
Pok?j trzyosobowy - podstawowy (prywatna ?azienka)
"1 ???ko pojedyncze i 1 ???ko podw?jne lub 1 ???ko pojedyncze i 1 ???ko pi?trowe".
Pok?j trzyosobowy - Standard
1 ???ko pojedyncze i 1 ???ko podw?jne.
Pok?j trzyosobowy - Superior
"3 oddzielne ???ka pojedyncze".
Pok?j czteroosobowy - Basic (wsp?lna ?azienka)
"2 oddzielne ???ka podw?jne lub 2 ???ka pi?trowe. Korzystanie z publicznej ?azienki dzielonej z innymi go??mi.
Quad Room - Basic (Private Bathroom)
'2 oddzielne ???ka podw?jne lub 2 ???ka pi?trowe.
Pok?j czteroosobowy - Standard
'2 oddzielne ???ka podw?jne lub 2 ???ka pi?trowe.
Pok?j czteroosobowy - Superior
"4 oddzielne ???ka pojedyncze".
Pok?j dla 5 os?b - Basic (pok?j rodzinny)
"2 ???ka podw?jne z 1 dodatkowym ???kiem lub 1 ???ko podw?jne i 2 ???ka pojedyncze oraz 1 dodatkowe ???ko".
Pok?j 10-osobowy - Basic (wsp?lna ?azienka)
jest to najta?szy pok?j ekonomiczny, z ?azienk? na zewn?trz dzielon? z innym pokojem.
"2 pokoje po??czone, ka?dy pok?j z 2 ???kami podw?jnymi + 1 dodatkowym ???kiem". '
==========================================
(W przypadku rezerwacji pokoju dwuosobowego / pokoju typu Twin,

Recenzje i Oceny

4.6
Ocena
405 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  8
 • Lokalizacja
  6
 • Personel
  2
 • atmosfera
  4
 • Czystość
  4
 • Najlepsza wartość
  4
 • Udogodnienia
  4

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

4.6
Ocena
24.11.2023
No one in the reception most of the timr, we he comes he make is own rules doesnt let you in, and force you to check out earlier, 100 hk dollar deposit and no credit card accepted Dirty dark buliding with many immigrants
pokaż więcej
Mężczyzna, 31-40
2.0
Ocena
02.04.2017
We arrived in Hong Kong around midnight after a long day of travelling from China. When we arrived at the Chungking Mansions we were crammed into a tiny lift which was one of two that had to service 16 floors. The hostel was located on the 5th. When we arrived there was no one in reception, thankfully a guest had battery in their phone and allowed us to use them to ring some of the numbers provided. After an hour of waiting and ringing it became apparent that we had been left stranded. Scum.
pokaż więcej
t_INALLMALEGROUP, TWENTYFIVETOTHIRTY
7.4
Bardzo dobry
29.11.2015
single bed is smallest in the world, even smaller than the one in London and New York. If u r over 175 cm or 75 Kg, single bed is only enough for ur main body but not ur arms & foots
pokaż więcej
t_SOLO, TWENTYFIVETOTHIRTY

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Pościel w cenie
  • Bezpłatny parking
  • Darmowe mapy miasta
  • Ręczniki wliczone
  • Darmowe WiFi
  • Darmowy dostęp do Internetu
 • Ogólne

  • Dostep dla wózków inwalidzkich
  • Zamykane szafki
  • Basen
  • Wstęp na kartę magnetyczną
  • Wspólny pokój dzienny
  • Winda
  • Parking dla rowerów
  • Śniadanie nie wliczone
  • Klimatyzacja
  • Sala zebrań
  • Adaptery
  • Gorący prysznic
  • Kuchnia
  • Jacuzzi
  • Telewizja kablowa
  • Lampka do czytania
  • Oferty pracy
  • Suszarki do włosów do wynajęcia
  • Parkowanie
  • Suszarki do włosów
  • Wentylator sufitowy
  • Skrzynka bezpiecznego depozytu
  • Telefony na karte
  • Pralka do Prania
 • Usługi

  • Dostep do Internetu
  • Pralnia
  • Transfer z lotniska
  • Ręczniki do wypożyczenia
  • Przechowalnia bagażu
  • Fax
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Wycieczki/biuro podróży
  • Kantor
  • Bankomat
  • Autobus wahadłowy
  • Usługi pocztowe
  • Ochrona 24 godzin na dobę
  • Pokojówka
  • Wymeldowanie o późnej porze
  • Recepcja (ograniczone godziny)
 • Jedzenie i napoje

  • Mini-Supermarket
  • Miejsca do zrobienia herbaty / kawy

Więcej hostele w Hong Kong