Bezpłatne odwołanie rezerwacji Zarezerwuj z 2-dniowym wyprzedzeniem, aby móc bezpłatnie anulować rezerwację.

Opis nieruchomości

Nasz hotel po?o?ony jest w nowym centrum Ammanu, w dzielnicy Abdali.
Dysponujemy pokojami jedno-, dwu-, trzy- i wieloosobowymi. Wszystkie nasze pokoje s? czyste i wygodne oraz posiadaj? ?azienki (niekt?re maj? tylko zimn? wod?, ale gor?ce prysznice s? dost?pne bezp?atnie 24 godziny na dob? w specjalnej ?azience).
Ciep?a i zimna woda, centralne ogrzewanie, klimatyzacja i telewizja satelitarna s? dost?pne. Oferujemy r?wnie? BEZP?ATNY bezprzewodowy internet i mo?liwo?? sprawdzenia poczty e-mail na naszych komputerach.
Oferujemy r??ne pokoje z r??nymi us?ugami i cenami - ju? od 3JD!
TO DLA CIEBIE ZA DU?O? SPRAWD? NASZE OFERTY I RZU? KOSTK? LUB SI?UJ SI? Z NASZYMI RECEPCJONISTAMI, ABY OBNI?Y? CEN? :)
Zrelaksuj si? na naszym dachu i podziwiaj wspania?e widoki.
Przyjed? i ciesz si? pobytem w najta?szych pokojach, jakie Amman ma do zaoferowania!
Nasz personel jest gotowy, aby Ci pom?c i udzieli? wszelkich informacji na temat podr??y i wskaz?wek, kt?rych mo?esz potrzebowa? podczas pobytu tutaj! Nasze hotelowe biuro organizator?w wycieczek jest jednym z najbardziej profesjonalnych w Jordanii, z ekspertami w tej dziedzinie organizuj?cymi wycieczki do najciekawszych miejsc w Jordanii od ponad 21 lat.
Z niecierpliwo?ci? czekamy na Tw?j pobyt u nas!
JORDAN TOURS
Z przyjemno?ci? przedstawiamy Pa?stwu nasz? specjaln? ofert? za po?rednictwem naszych profesjonalnych ekspert?w w dziedzinie organizacji wycieczek w Jordanii. Z ponad 25-letnim do?wiadczeniem w przygotowywaniu i organizowaniu wycieczek po Jordanii. Konwencjonalne drogi, kt?rych inni u?ywaj? w swoich przewodnikach, s? zupe?nie inne ni? my, poniewa? nasze do?wiadczenie w odkrywaniu naturalnych dr?g sprawia, ?e jest to wymagaj?ca i interesuj?ca przygoda, kt?ra sprawi, ?e Twoja podr?? b?dzie wyj?tkowa. Program sk?ada si? z dziewi?ciu dni; mo?na jednak ??czy? i dopasowywa? dowolne z poni?szych segment?w, aby dopasowa? je do swojego harmonogramu.
P??NOC JORDANII
To wyj?tkowy spos?b na rozpocz?cie odkrywania p??nocy Jordanii, poniewa? robimy to w stylu r?wnym kr?lewskiej autostradzie.
Rozpoczynamy nasz? podr?? z Ammanu oko?o 8:00 rano, kieruj?c si? do Jerash, rzymskiego miasta. Jest to pierwszy punkt naszego programu, do kt?rego dotarcie z Ammanu zajmie nam oko?o 45 minut. Sp?dzimy od jednej do dw?ch godzin w Jerash, a nast?pnie odwiedzimy zamek Ajloun, aby podziwia? jego wspania?e islamskie dekoracje nad wzg?rzami. stamt?d mo?na r?wnie? zobaczy? rzek? Jordan i Palestyn?. Po sp?dzeniu oko?o p?? godziny udamy si? do Bella, aby odwiedzi? wiele starych ko?cio??w ze wspania?ymi dekoracjami, kt?re pokazuj? rzymskie kciuki historyczne, a nast?pnie na wzg?rza Umm Qais, historycznego miejsca Napatean. Bardzo interesuj?ca my?l: b?dziesz sta? w Jordanii i jednocze?nie obserwowa? dwie granice przed twoimi oczami, syryjsk? i izraelsk?, kt?re stanowi? wyj?tkowe do?wiadczenie, poniewa? jeste? zaledwie kilka krok?w od syryjskich wzg?rz Jolan i jeziora Tabria w Izraelu. Stamt?d zwykle wybieramy specjaln? drog? po odwiedzeniu syryjskiej Hemmy (gor?cej wody ?r?dlanej) przylegaj?cej do rzeki Al-YArmok, kt?ra wpada do rzeki Jordan i granicy z Izraelem.
Wracamy do Ammanu inn? drog?, kt?ra tworzy ko?o.
ZAMKI NA PUSTYNI
Kiedy? by?o tam oko?o dziesi?ciu zamk?w, ale po trz?sieniu ziemi, kt?re mia?o miejsce w Jordanii, tylko jedna pi?ta z nich nadal stoi. Nasza wycieczka rozpocznie si? oko?o 8:00 rano w kierunku Ammanu.
1) Qasar halabat 2) Hammam Al Sarah
3) Zamek Al-kharaneh 4) Zamek Amra
5) Zamek Al-azraq (pa?ac Lawrence'a z Arabii)
Odwiedzaj?cy z przyjemno?ci? odwiedz? te zamki na pustyni. S? one centralnie po?o?one w stosunku do trzech granic (Jordania-Arabia Saudyjska-Irak)
To bezpieczna i spokojna wycieczka. Pod koniec dnia wr?cimy do Ammanu.
PO?UDNIE JORDANII
(PETRA/ WADI RUM I AKABA)
Wycieczk? mo?na odby? na trzy r??ne sposoby
- Pustynna droga
- Wadi Araba w pobli?u granic Izraela
- Kr?lewska autostrada
KR?LEWSKA AUTOSTRADA
Istnieje wiele firm i biur podr??y, kt?re organizuj? tego rodzaju wycieczk? w ci?gu jednego dnia. Jednak nasza firma organizuje t? wycieczk? w dw?ch etapach.
Pierwszy dzie?: Z Ammanu do Madaby, aby zobaczy? mozaiki i odwiedzi? ko?cio?y, zw?aszcza ko?ci?? ?wi?tego Jerzego, w kt?rym znajduje si? stara mapa sprzed ponad 1500 lat, kt?ra reprezentuje Bliski Wsch?d, a nast?pnie na g?r? Nebo. Je?li pogoda pozwoli, b?dziemy mogli zobaczy? Jerozolim?, Jerycho i Morze Martwe. Nast?pnie zejdziemy na d??, aby odwiedzi? chrzest. Nast?pnie udamy si? nad Morze Martwe, aby cieszy? si? s?on? wod? i maseczk? b?otn?.
KR?LEWSKA AUTOSTRADA NAST?PNEGO DNIA
Dzie? drugi: Wyruszamy z Ammanu, aby uko?czy? kr?lewsk? autostrad? do Madaby bez zatrzymywania si?. Zatrzymamy si? w Mekawer, aby odwiedzi? o?tarz Salome, gdzie oszuka?a Johann?. Nast?pnie do umm al rassas i do wadi al mujib, kt?ry nazywany jest jorda?skim kanionem. Jest to wspania?e miejsce do podziwiania ciekawych naturalnych widok?w na jeziora, wodospady gor?cej wody i wzg?rza nadaj?ce si? do uprawiania turystyki pieszej. Jest to wyj?tkowa okazja do biwakowania i w?dr?wek. D?ugo?? doliny wynosi oko?o 35 km.
Nast?pnie udamy si? do zamku Kerak, aby odpocz?? i zje?? lunch zgodnie z ?yczeniem go?cia.
Nast?pnie udamy si? do wadi al hissa, aby zobaczy? kolejny ma?y kanion, a nast?pnie wyruszymy przez miasto Taffela, aby odpocz?? w Danna, kt?ra ma ponad 1700 metr?w wysoko?ci. Jest pe?en r??nych rodzaj?w dzikich stworze?, planet, kwiat?w, motyli i najwspanialszego unikalnego kwiatu zwanego czarnym irysem. B?dziemy czeka? na najciekawsz? niespodziank? - zach?d s?o?ca.
Wszyscy pozostali organizatorzy nie byli zainteresowani ogl?daniem zachodu s?o?ca, chocia? jest to naprawd? wspania?e, gdy s?o?ce zachodzi w pionowym aniele. W tym samym czasie mo?na s?ucha? g?os?w ciszy wok?? siebie, kt?rych nie mo?na us?ysze? nigdzie na ?wiecie. Nast?pnie zejdziemy w d??, aby odwiedzi? zamek al shouback, a pod koniec dnia dotrzemy do wadi mousa, aby sp?dzi? noc.
PETRA
Nie mo?na przegapi? wizyty w Petrze, poniewa? jest to jedyne w swoim rodzaju do?wiadczenie i zosta?o uznane za jedno z najbardziej fascynuj?cych miejsc na ?wiecie.
Zazwyczaj jest to ca?odniowa wycieczka. Jeste?my jednak w stanie skr?ci? j? do pi?ciogodzinnej wycieczki, upewniaj?c si?, ?e zobaczy?e? wszystko, co mo?na zobaczy? i zrobi?. Pod koniec dnia przejedziemy do wadi rum.
WADI RUM
B?dziesz spa? na otwartej pustyni w bedui?skim namiocie w wadi rum, poniewa? jest to wspania?e do?wiadczenie, kt?rego nigdy nie zapomnisz.
Nast?pnego dnia mo?esz wybra? jazd? na wielb??dzie ?ladami Lawrence'a z Arabii lub jazd? na czterech ko?ach, odkrywaj?c pustyni? i jej magi?. Mo?esz zacz?? od w?dr?wki po wzg?rzach potwor?w dzi?ki naszym specjalnym zorganizowanym wycieczkom.
Nast?pnie b?dziemy kontynuowa? podr?? do Akaby i Morza Czerwonego, gdzie si? osiedlimy.
AQABA
Akaba znajduje si? zaledwie 40 km od wadi rum. Mo?emy sp?dzi? do dw?ch godzin na zwiedzaniu miasta i bezp?atnych zakupach. Nast?pnie mo?esz przygotowa? si? na kolejn? wspania?? przygod?, nurkuj?c w cudownych wodach Morza Czerwonego i rafie koralowej znanej jako raj dla nurk?w i odkrywaj?c wspania?e morskie stworzenia. Sp?dzimy tam noc. Nast?pnego dnia wr?cimy do Ammanu okr??n? drog? przez Wadi Araba. Zobaczysz Wadi al Mujib i b?dziesz podziwia? widoki na dno, gdzie zobaczysz wod? wpadaj?c? do Morza Martwego. Nast?pnie b?dziesz mie? mo?liwo?? powrotu bezpo?rednio na lotnisko lub do Ammanu.
BEZP?ATNA WYCIECZKA PO MIE?CIE AMMAN
Nasza firma oferuje odwiedzaj?cym do dw?ch bezp?atnych godzin na zwiedzanie Ammanu, teatru rzymskiego i zamku, w tym meczetu kr?la Abdullaha.
Po d?ugich dyskusjach mi?dzy ekspertami naszej firmy i partnerami doszli?my do ostatecznej decyzji, kt?r? staramy si? jak najlepiej udost?pni? ka?demu, maj?c na uwadze r??nice mi?dzy lud?mi, wi?c aby spe?ni? Twoje marzenia, z przyjemno?ci? wr?cimy do domu, oszcz?dzaj?c i szcz??liwi, obiecuj?c, ?e wykonamy t? prac?, poniewa? jest ona rysowana tylko w?asnymi r?kami.
CENY
- Do trzech os?b lub mniej, 20 JD za osob? za dzie?.
- Cztery osoby i do dziesi?ciu 15 JD za osob? za dzie?.
- Specjalne zni?ki dla student?w: 10 JD za osob? za dzie?.
Powy?szy program nie jest obowi?zkowy ani obowi?zkowy. Mo?esz wybra? miejsca, czas i rodzaj wycieczki, kt?r? chcesz odby?. Jeste?my gotowi zaspokoi? Twoje zainteresowanie tak, jak uznasz to za stosowne.
Nasz personel i pracownicy s? gotowi udzieli? wszelkich informacji, kt?rych mo?esz potrzebowa?, nie tylko dotycz?cych Jordanii, ale tak?e dowolnego z okolicznych kraj?w za po?rednictwem naszych partner?w w Syrii, Libanie i Egipcie.

Recenzje i Oceny

3.1
Ocena
231 recenzja/-e/-i
 • Bezpieczeństwo
  2
 • Lokalizacja
  10
 • Personel
  2
 • atmosfera
  2
 • Czystość
  2
 • Najlepsza wartość
  2
 • Udogodnienia
  2

Sprawdź dostępność

Przyjazd
Wyjazd
Gości

Lokalizacja

Najnowsze opinie

10
Znakomity
18.01.2019
Amazing hotel with great atmosphere. You gonna feel at home there :) Close to the old town. Owners of the hotel are very helpful and kind. Totally recommend !
pokaż więcej
Kobieta, 18-24
3.1
Ocena
19.05.2023
Dont be fooled by the fake reviews. I barely entered reception before leaving to find somewhere else (at 1AM!!)
pokaż więcej
Mężczyzna, 25-30
9.1
Znakomity
13.11.2022
Very well priced and the staff are lovely. They will go above and beyond to make sure you feel welcome and looked after. They are super happy to give you advice on the country and how best to go about travel here and will help organise any and everything you could possibly need.
pokaż więcej
Kobieta, 18-24

Udogodnienia

 • Darmowe

  • Bezpłatny parking
  • Darmowy dostęp do Internetu
 • Ogólne

  • Dostep dla wózków inwalidzkich
  • Basen
  • Śniadanie nie wliczone
  • Klimatyzacja
  • Parkowanie
  • Odkryty basen
  • Suszarki do włosów
  • Skrzynka bezpiecznego depozytu
 • Usługi

  • Pralnia
  • Transfer z lotniska
  • Przechowalnia bagażu
  • Fax
  • Recepcja 24 godziny na dobę
  • Wycieczki/biuro podróży
  • Kantor
  • Pokojówka
 • Jedzenie i napoje

  • Restauracja
  • Miejsca do zrobienia herbaty / kawy