Hostelworld.com
HostelBookers Logo

Group of 15 or more?

Contact our Group Travel team directly for a tailor made solution for your group

PEŁNE ZASADY I WARUNKI

Poniżej przedstawiono warunki i zasady mające zastosowanie do wszystkich rezerwacji dokonywanych za pośrednictwem naszych usług rezerwacyjnych, niezależnie czy korzystając z naszych witryn internetowych, witryn mobilnych, aplikacji na telefony komórkowe lub modułu rezerwacji, który stanowi integralną część serwisów internetowych stron trzecich (wspólnie nazywane "Witrynami Hostelworld").

Wszystkie odniesienia do „my”, „nas” lub „nasze” zawarte w niniejszych warunkach dotyczą Hostelworld.com Limited ("Hostelworld"), operatora Witryn Hostelworld. Korzystanie z Witryn Hostelworld i wszystkie rezerwacje dokonane za ich pośrednictwem podlega niniejszym warunkom i zasadom ("Warunki"), ale należy pamiętać, że korzystając z modułu rezerwacji w serwisach stron trzecich, niniejsze Warunki odnoszą się wyłącznie do użytkowania modułu rezerwacji, a nie do wszelkiego innego użytkowania serwisu takiej strony trzeciej.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryn Hostelworld zgodnie z tymi warunkami i przestrzegając ich. Osoby, które nie zgadzają się na Warunki, nie powinny korzystać z Witryn Hostelworld i nie powinny dokonywać rezerwacji za pośrednictwem Witryn Hostelworld.

O nas

Aby uzyskać więcej informacji na temat Hostelworld, można odwiedzić zakładkę O nas witryny internetowej Hostelworld.com hier. IAby skontaktować się z nami w związku z korzystaniem z Witryn Hostelworld lub rezerwacją usług turystycznych, należy wysłać email na adres customerservice@hostelworld.com.

1. Rezerwacje

1.1 Umożliwiamy przetwarzanie i rezerwacje zakwaterowania oraz innych usług turystycznych ("usługi turystyczne"). Nie zapewniamy, posiadamy ani nie świadczymy żadnych usług turystycznych, a w szczególności nie zapewniamy, posiadamy ani nie prowadzimy żadnych miejsc zakwaterowania.

1.2 Użytkownik potwierdza, że jest w wieku umożliwiającym zgodne z prawem korzystanie z Witryn Hostelworld, zawarcia wiążących prawnie zobowiązań dotyczących wywiązania się z wszelkich powinności wynikających z korzystania z Witryn Hostelworld. Użytkownik rozumie, że ponosi odpowiedzialność finansową za korzystanie z Witryn Hostelworld zarówno przez niego, jak i przez osoby używające jego informacji logowania.

1.3 Dokonując rezerwacji za pośrednictwem Witryn Hostelworld, użytkownik zgadza się, że zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych i jego umowa o świadczenie usług turystycznych (w tym zakwaterowanie) zawierana jest z dostawcą usługi turystycznej, a nie z Hostelworld, ponieważ działamy jedynie jako pośrednik dostawcy usługi turystycznej. Obowiązkiem dostawcy usług turystycznych jest zapewnienie usług turystycznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za realizację dowolnej rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Witryn Hostelworld, za jakość żadnego z miejsc zakwaterowania, ani za żadne inne zarezerwowane usługi turystyczne.

2. Dokonywanie i anulowanie rezerwacji

2.1 Po dokonaniu rezerwacji wymagane jest wpłacenie bezzwrotnej kaucji (stanowiącej zadatek na rezerwację), która zawsze będzie bezzwrotna, z wyjątkiem gdy dostępna jest opcja standardowej rezerwacji dopuszczającej zmiany i użytkownik zdecydował się ją wybrać. W takim wypadku kwota kaucji zostanie zwrócona na konto, jeśli użytkownik zdecyduje się anulować rezerwację w określonych okolicznościach (poniżej znajduje się więcej informacji na ten temat). Pobieramy kaucję za odnośnego dostawcę usługi turystycznej i w jego imieniu.

Czasem konieczne jest uiszczenie również stałej opłaty za rezerwację, która jest nakładaną przez nas opłatą za dokonanie rezerwacji. W przypadkach, gdzie naliczamy opłatę za rezerwację, jest ona zawsze bezzwrotna.

Użytkownik będzie odpowiedzialny za dokonanie płatności za rezerwację na rzecz dostawcy usług turystycznych po dotarciu na miejsce wraz z wszystkimi innymi płatnościami za wszelkie usługi dodatkowe uzgodnione na późniejszym etapie z dostawcą usług turystycznych i gdzie ma to zastosowanie, za opłaty za usługi dostawcy usług turystycznych i podatki zgodnie z warunkami handlowymi stosowanymi przez dostawcę usług turystycznych.

2.2 Użytkownik musi skorzystać z karty kredytowej lub debetowej, aby zagwarantować rezerwację. Dokonując rezerwacji z wykorzystaniem karty kredytowej lub debetowej, użytkownik wyraża zgodę na obowiązujące regulaminy anulowania rezerwacji i niestawienia się na miejscu dostawcy usług turystycznych, zgodnie z tym, co odkreślono w jego warunkach i zasadach. W przypadku anulowania rezerwacji w ramach czasowych określonych w warunkach i zasadach dostawcy usług turystycznych (lub niestawienia się na miejscu w uzgodnionym terminie), użytkownik upoważnia dostawcę usług turystycznych do pobrania z jego karty kredytowej lub debetowej, bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika, kwoty za jedną noc pobytu (w przypadku zakwaterowania) lub innej kwoty zgodnie z tym, co określono w warunkach i zasadach dostawcy usług turystycznych.

2.3 Nieprzybycie na miejsce w ustalonym terminie może spowodować anulowanie całej rezerwacji. Wszelkie zmiany do rezerwacji trzeba zgłaszać bezpośrednio do dostawcy usług turystycznych i uzgadniać je bezpośrednio z nim (jednak nie będzie możliwości zwrotu całego lub części depozytu). Dokonując rezerwacji obowiązkiem użytkownika będzie zawiadomienie dostawcy usług turystycznych o wszelkich wymogach lub specjalnych udogodnieniach niezbędnych dla użytkownika lub podróżującej z nim osoby wynikających ze stanu zdrowia.

2.4 Po dokonaniu rezerwacji, dla każdej rezerwacji wydamy potwierdzenie rezerwacji w imieniu dostawcy usług turystycznych, ale nie zapewnimy informacji na temat wszelkich opłat za usługi dodatkowe. Będziemy starali się zapewnić by każde potwierdzenie rezerwacji zawierało szczegóły wszystkich podatków naliczanych przez dostawcę usług turystycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 9.9 poniżej. Stanowczo zalecamy by po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji sprawdzić i potwierdzić z dostawcą usług turystycznych dokładne warunki i zasady w oparciu o które dostawca usług turystycznych świadczy zarezerwowane usługi. Należy podawać numery referencyjne umieszczone na potwierdzeniu rezerwacji wysyłając pytania, anulując lub modyfikując rezerwację.

2.5 Rezerwację można anulować zgodnie z regulaminem anulowania rezerwacji dostawcy określonym na potwierdzeniu rezerwacji i na stronie szczegółowego opisu miejsca zakwaterowania; zwykle jest to na co najmniej 24 godziny przed ustalonym terminem przyjazdu. Anulowania rezerwacji należy dokonać korzystając z funkcji anulowania dostępnej w Witrynach Hostelworld.

2.6 Wybór opcji standardowej rezerwacji dopuszczającej zmiany (jeśli taka jest dostępna) podczas rezerwacji będzie wiązał się z naliczeniem niewielkiej opłaty, w zamian za co, jeśli użytkownik zdecyduje się anulować rezerwację na późniejszym etapie, otrzyma zwrot kaucji na swoje konto Hostelworld w dolarach amerykańskich (pod warunkiem zachowania dopuszczalnego okresu anulowania wymaganego przez dostawcę zakwaterowania). Zwróconą kaucję będzie można wykorzystać na przyszłe rezerwacje w naszym serwisie przez okres 6 miesięcy od daty anulowania. W przypadku wpłaty kaucji w walucie innej niż dolary amerykańskie, przeliczymy kwotę kaucji na dolary amerykańskie korzystając ze standardowych stawek wymiany waluty Hostelworld w celu zasilenia nią konta Hostelworld. Opłata za rezerwację jest bezzwrotna.

2.7 Jeśli użytkownik nie wybrał opcji standardowej rezerwacji dopuszczającej zmiany, ani standardowej rezerwacji niedopuszczającej zmian lub opcja standardowej rezerwacji dopuszczającej zmiany nie jest dostępna, rezerwacja będzie automatycznie uznana za rezerwację niedopuszczającą zmian.

2.8 Jeśli użytkownik dokona standardowej rezerwacji niedopuszczającej zmian, a następnie anuluje rezerwację, niezależnie od tego z jakim wyprzedzeniem, kaucja i opłata za rezerwację będą bezzwrotne. Klienci korzystający z opcji rezerwacji niedopuszczającej zmian powinni pamiętać, że pomimo tego, że kaucja i opłata za rezerwację będą zawsze bezzwrotne, konieczne jest zawiadomienie dostawcy usług turystycznych o anulowaniu z wyprzedzeniem przewidzianym w jego regulaminie anulowania, aby uniknąć naliczenia dodatkowej opłaty za nie stawienie się na miejscu (patrz punkt 2.2 powyżej).

2.9 Wybierając standardową rezerwację dopuszczającą zmiany (gdzie jest dostępna) będą miały zastosowanie poniższe postanowienia:

(a) Kaucja zostanie zwrócona wyłącznie, jeśli użytkownik:

(i) anulował rezerwację z wyprzedzeniem wymaganym przez dostawcę usług turystycznych określonym w jego warunkach i postanowieniach, a w każdym wypadku z nie mniejszym niż 24 godziny przez planowaną datą przyjazdu;

(ii) zgłosił anulowanie online za pośrednictwem opcji dostępnej w Witrynach Hostelworld; oraz

(iii) anulował całą rezerwację (częściowe anulowanie, takie jak anulowanie 1 noclegu z rezerwacji 2 noclegów, nie są objęte ochroną anulowania).

(b) Kwota zwrotna po anulowaniu zostanie przesłana na konto, które zgodnie z posiadanymi przez nas informacjami jest połączone z adresem email, którego użyto do przetworzenia rezerwacji. Nie ma możliwości przesłania takiej kwoty na konto, które nie jest powiązane z adresem email wykorzystanym do dokonania rezerwacji.

(c) Kwotę zwrotną po anulowaniu trzeba wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od daty anulowania. Po upływie tego okresu kwota przepada. W przypadku anulowania przez telefon lub wysyłając email, konto użytkownika nie zostanie zasilone wyżej wspomnianą kwotą.

(d) Aby wykorzystać kwotę zwrotną po anulowaniu przejdź na Hostelworld.com i dokonaj rezerwacji używając tego samego adresu email. Kwota zostanie automatycznie dodana do rezerwacji po jej potwierdzeniu.

(e) Kwotę można wykorzystać wyłącznie raz. W celu ochrony kaucji i uzyskania jej zwrotu na konto, należy wybrać opcję standardowej rezerwacji dopuszczającej zmiany podczas dokonywania kolejnych rezerwacji.

(f) Kwota zwrotna po anulowaniu obejmuje wyłącznie kaucję za rezerwacje zakwaterowania; nie obejmuje innych opłat potrącanych przez Witryny Hostelworld np. opłaty za rezerwację lub inne zakupy.

(g) W przypadku nie stawienia sią na miejscu bez anulowania (lub jeśli poinformowano o anulowaniu zbyt późno w oparciu o te warunki i postanowienia i/lub warunki i postanowienia dostawcy usług turystycznych) wszystkie kaucje, w tym kaucja wpłacona w przypadku standardowej rezerwacji dopuszczającej zmiany, będą bezzwrotne, a dostawca usług turystycznych będzie miał prawo pobrania opłaty z karty kredytowej użytkownika zgodnie z tym co określono w klauzuli 2.2 (powyżej).

2.10 Kaucja i opłata za rezerwację będą należne w walucie wybranej jako „waluta rozliczeniowa” w trakcie rezerwacji. W przypadku, gdy cena zakwaterowania podana przez dostawcę usług turystycznych jest w innej walucie, kwota kaucji pobierana w walucie rozliczeniowej zostanie oszacowana przeliczając cenę kaucji na walutę rozliczeniową korzystając ze standardowych kursów wymiany Hostelworld.

3. Odpowiedzialność i zrzeczenia się odpowiedzialności

3.1 W przypadku wystąpienia problemu z zakwaterowaniem lub innymi usługami turystycznymi, należy skontaktować się z dostawcą usług turystycznych. W przypadku problemów z rezerwacją dokonaną za pośrednictwem Witryn Hostelworld, należy skontaktować się z nami bezpośrednio wysyłając email na adres customerservice@hostelworld.com.

3.2 Działamy wyłącznie jako pośrednik w imieniu dostawcy usług turystycznych i w związku z tym nie jesteśmy stroną umowy o świadczenie usług turystycznych (w tym zakwaterowanie) zawieranej między użytkownikiem a dostawcą usług turystycznych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialność względem użytkownika w odniesieniu do warunków tej umowy. Na przykład, nie jesteśmy odpowiedzialni za:

(a) dokładność lub kompletność opisów miejsc zakwaterowania i innych usług turystycznych (w tym cen, dostępności i ocen) widniejących w Witrynach Hostelworld, lub za jakość czy przydatność do określonego celu zakwaterowania lub innych usług, które zarezerwowano lub można zarezerwować za pośrednictwem Witryn Hostelworld;

(b) realizację rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Witryn Hostelworld, w tym działania lub pominięcia dostawców usług turystycznych, wszelkie anulowania rezerwacji przez dostawcę usług turystycznych z dowolnego powodu lub wszelkie niezapewnienie wszystkich lub części zarezerwowanych usług przez takiego dostawcę; lub

(c) dowolną pomyłkę lub błąd podczas dokonywania lub zapisywania rezerwacji spowodowane dowolnymi okolicznościami, które są poza naszą kontrolą (takie jak awaria zasilania).

3.3 Ani my, ani żaden z naszych dyrektorów, pracowników, podmiotów stowarzyszonych lub innych przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności względem użytkownika (lub dowolnego członka jego grupy korporacyjnej, jego podmiotów stowarzyszonych lub dowolnych innych osób lub stron, które mają udział w rezerwacji) za: (i) pośrednie, domniemane, szczególne lub następcze straty lub szkody, (ii) stratę danych, przychodu, zysków, interesów, możliwości, reputacji, renomy lub (iii) stratę lub uszkodzenie własności, w każdym wypadku wynikającej z lub w związku z korzystaniem z dowolnych informacji, produktów, usług, udogodnień i/lub materiałów oferowanych za pośrednictwem Witryn Hostelworld, nawet jeśli poinformowano nas o możliwości tego typu straty lub szkody lub tego typu strata lub szkoda była możliwa do przewidzenia..

3.4 Nasza maksymalna łączna odpowiedzialność względem użytkownika (i dowolnej, innej strony, która ma udział w rezerwacji) w odniesieniu do dowolnej rezerwacji dokonanej za naszym pośrednictwem (niezależnie czy na mocy umowy, w wyniku deliktu lub w inny sposób) będzie ograniczona wyłącznie do wartości opłaty za rezerwację dokonanej za tą rezerwację. Przed dokonaniem rezerwacji, użytkownik powinien zapoznać się z treścią warunków i zasad dostawcy usług turystycznych i upewnić się, że są dla niego możliwe do zaakceptowania.

3.5 Nie odwiedziliśmy wszystkich miejsc zakwaterowania dostępnych w Witrynach Hostelworld i nie przeprowadzamy rutynowych kontroli zakwaterowania. Umieszczenie dowolnych usług turystycznych (w tym zakwaterowania) w Witrynach Hostelworld nie jest i nie powinno być odbierane jako wyraźne polecenie ich przez nas, ani jako poświadczenie, że usługi turystyczne będą odpowiednie dla celu użytkownika lub że usługi turystyczne będą miały jakąś określoną jakość.

3.6 Z wyjątkiem, gdy określono inaczej w niniejszych Warunkach, i w największym stopniu dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wszystkie oświadczenia, gwarancje i warunki, w tym te domniemane na mocy ustawy lub w inny sposób, są niniejszym wykluczone, w tym między innymi oświadczenia, gwarancje lub zobowiązania na temat dowolnej usługi, udogodnień, informacji i/lub materiałów zawarte w Witrynach Hostelworld, w tym między innymi, ich dokładność, kompletność lub ich atrakcyjność rynkowa, jakość lub przydatność do określonego celu. Witryny Hostelworld są udostępniane wyłącznie w postaci w takiej, w jakiej są, i w szczególności nie gwarantujemy, że informacje publikowane w Witrynach Hostelworld nie będą zawierały błędów lub że Witryny Hostelworld będą wolne od wirusów lub wad.

3.7 Nic co zawarto w niniejszych Warunkach nie będzie prowadziło do wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za: (i) oszustwo lub rozmyślne wprowadzenie w błąd, lub (ii) śmierć lub uraz ciała.

4.Bezpieczeństwo karty kredytowej i debetowej

4.1 Dokładamy rozsądnych starań, aby zapewnić, że wszystkie transakcje z użyciem kart kredytowych i debetowych przeprowadzane za pośrednictwem Witryn Hostelworld są bezpieczne. JEDNAK, jeśli użytkownik zauważy nieautoryzowane opłaty na wyciągu z transakcji kartą kredytową lub debetową, której użył w Witrynach Hostelworld w dowolnym momencie w trakcie lub po dokonaniu rezerwacji, przeprowadzeniu transakcji lub ujawnieniu danych karty kredytowej w Witrynach Hostelworld, Hostelworld nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody lub straty dowolnej natury poniesione przez użytkownika w wyniku lub w jakiś sposób w związku ze wspomnianym użytkowaniem, transakcją lub ujawnieniem, z wyjątkiem, gdy tego typu nieautoryzowane opłaty są skutkiem naszego zaniedbania lub podlegają prawom ustawowym użytkownika.

5. Prawa własności intelektualnej i linki do witryn internetowych

5.1 Informacje, zawartość, oprogramowanie, grafika, tekst, dźwięk, obrazy, przyciski, znaki handlowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i logo ("Materiały" zawarte w Witrynach Hostelworld są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, prawami do baz danych i wszelkimi innymi prawami własności intelektualnej. Strony niniejszym uzgadniają, że my lub nasi licencjodawcy (w zależności od przypadku) zachowujemy wszystkie prawa, tytuły, udziały i prawa własności intelektualnej w Materiałach i do nich. Przyznajemy użytkownikowi ograniczoną, możliwą do wycofania, nieprzenośną, niemożliwą do podlicencjonowania licencję na użytkowanie Witryn Hostelworld dla jego prywatnych, niekomercyjnych celów obejmujących dostęp do Witryn Hostelworld i dokonanie rezerwacji zgodnie z niniejszymi Warunkami ("Licencja ograniczona"). Z wyjątkiem, gdy odnosi się to do korzystania z Licencji ograniczonej, użytkownik nie może modyfikować, kodować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, odtwarzać, reprodukować, publikować, udzielać licencji, tworzyć utworów pochodnych, przekazywać lub sprzedawać żadnych Materiałów. Poza Licencją ograniczoną, nic co zawarto w niniejszych Warunkach nie będzie stanowiło przekazania lub przyznania (przez domniemanie lub w inny sposób) użytkownikowi dowolnej licencji na nasze Materiały lub prawa do nich.

5.2 Witryny Hostelworld mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych obsługiwanych przez strony inne niż my. Tego typu hiperłącza są podawane włącznie w celach informacyjnych. Nie kontrolujemy tego typu witryn internetowych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość. Umieszczenie hiperłączy w Witrynach Hostelworld do tego typu innych witryn internetowych nie oznacza żadnej rekomendacji materiałów zawartych w tych witrynach internetowych, ani żadnego związku z ich operatorami.

5.3 Witryny Hostelworld są udostępniane do użytku prywatnego. Użytkownik nie może kopiować, monitorować, przechwytywać danych ekranowych, umieszczać robotów internetowych, głęboko linkować lub reprodukować żadnych treści, informacji lub oprogramowania umieszczonego w Witrynach Hostelworld dla żadnych celów komercyjnych lub konkurencji.

6. Brukergenerert innhold

6.1 På enkelte deler av Hostelworld-nettstedene kan du eller tredjeparter publisere innhold, anmeldelser, meldinger, bilder, materiale eller andre elementer (dette er funksjoner for brukergenerert innhold"). Du er ene og alene ansvarlig for din bruk av slike funksjoner for brukergenerert innhold og bruker dem på egen risiko. Ved å bruke noen av funksjonene for brukergenerert innhold samtykker du uttrykkelig i at du ikke skal legge ut, laste opp til, overføre, distribuere, lagre, opprette eller på annen måte publisere noe av følgende gjennom Hostelworld-nettstedene:

(a) Meldinger, data, informasjon, tekst, musikk, lyd, bilder, grafikk, kode eller annet materiale ("innhold") som er ulovlig, injurierende, nedsettende, uanstendig, pornografisk, krenkende, slibrig, støtende, trakasserende, truende, grovt, provoserende, bedragersk, et angrep på personvern eller personrettigheter eller på annet vis upassende eller uhensiktsmessig.

(b) Innhold som bryter enhver parts patent, varemerke, forretningshemmelighet, kopirett eller annen ånds- eller eiendomsrett.

(c) Innhold som etterligner en person eller et foretak eller på annen måte gir en feilaktig fremstilling av din tilknytning til en person eller et foretak.

(d) Innhold som kan bryte personvernet eller databeskyttelsesrettighetene til en tredjepart.

(e) Virus, ødelagte data eller andre skadelige, nedbrytende eller ødeleggende filer.

(f) Innhold som, ene og alene etter vårt skjønn, er upassende eller som begrenser eller forhindrer andre personer fra å bruke eller ha glede av Hostelworld-nettstedene, eller som kan utsette oss eller våre brukere for skade eller ansvar av enhver type.

6.2 Vi påtar oss intet ansvar og er ikke ansvarlige for innhold av enhver type som legges ut, lagres eller lastes opp av deg eller tredjeparter på Hostelworld-nettstedene, eller for tap eller skade som oppstår som et resultat av dette. Som leverandør av interaktive tjenester er vi ikke ansvarlige for utsagn, fremstillinger eller innhold som fremskaffes av brukere av funksjonene for brukergenerert innhold eller andre offentlige fora. Selv om vi ikke er forpliktet til å skille ut, redigere eller overvåke noe av innholdet som legges ut med eller distribueres gjennom funksjonene for brukergenerert innhold, forbeholder vi oss retten til etter eget skjønn å slette, skille ut eller redigere uten varsel ethvert innhold som er lagt ut eller lagret på Hostelworld-nettstedene til enhver tid og av enhver årsak, og du er ene og alene ansvarlig for å ta sikkerhetskopier av og erstatte innhold som du legger ut eller lagrer på Hostelworld-nettstedene for egen regning.

6.3 Enhver bruk av funksjonene for brukergenerert innhold eller andre deler av Hostelworld-nettstedene utenom i samsvar med disse vilkårene, kan føre til bl.a. stenging eller midlertidig stenging av din tilgang til funksjonene for brukergenerert innhold og/eller Hostelworld-nettstedene. For å overhold en kjennelse fra en domstol med habil jurisdiksjon eller for å beskytte våre systemer eller brukere av Hostelworld-nettstedene, kan vi behandle og gi ut enhver informasjon vi innehar i forbindelse med en bruker av Hostelworld-nettstedene som legger ut eller laster opp upassende eller støtende innhold, inklusive, uten begrensninger, deres navn, e-postadresse, IP-adresse, brukshistorikk og publisert innhold.

6.4 Ved å legge ut eller distribuere innhold til eller gjennom Hostelworld-nettstedene, vil du, med mindre vi oppgir noe annet:

(a) Gi oss ikke-eksklusiv, royaltyfri, uavbrutt, overførbar, ugjenkallelig og fullstendig underlisensierbar rettighet til å bruke, gjengi, endre, tilpasse, oversette, distribuere, publisere, opprette avledede verk fra og offentlig vise og utføre slikt innhold over hele verden i et hvilket som helst medium.

(b) Representere og garantere at innholdet du legger ut eller distribuerer på annen måte (i) overholder disse vilkårene, (ii) er korrekt og ikke misvisende, og (iii) skal ikke utsette oss for sivil- eller staffansvar eller på annen måte i vesentlig grad påvirke vår forretningsdrift eller rykte på negativt vis.

7. Anmeldelser

7.1 Du kan bli bedt om å skrive en anmeldelse av reisetjenestene du har mottatt. Vi setter pris på alle tilbakemeldinger, men merk at den aktuelle leverandøren av reisetjenester vil ha tilgang til anmeldelsen din slik at de kan svare på tilbakemeldingen og utføre eventuelle nødvendige forbedringer. Leverandørene av reisetjenester vil ha kontaktopplysningene dine og kan kontakte deg for å stille flere spørsmål om din opplevelse for å hjelpe dem med å gjøre ytterligere forbedringer.

8. Generelt

8.1 Disse vilkårene er utarbeidet på engelsk. Hvis disse vilkårene er oversatt til andre språk, skal den engelske versjonen være gjeldende.

8.2 Vår manglende evne til å håndheve ett eller flere av vilkårene til enhver tid eller over en periode, skal ikke ansees som en fraskrivelse av dem eller rettighetene knyttet til noen av dem.

8.3 Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Hostelworld i forbindelse med innholdet i disse vilkårene, og erstatter alle tidligere avtaler eller representasjoner mellom partene angående innholdet i denne avtalen

8.4 Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene og innholdet på Hostelworld-nettstedene uansett årsak og uten ansvar overfor deg, andre brukere eller tredjeparter. Denne retten skal ikke påvirke vilkårene som du godtar når du foretar en legitim bestilling eller kjøp på Hostelworld-nettstedene. Du bør kontrollere disse vilkårene for eventuelle endringer hver gang du besøker Hostelworld-nettstedene.

8.5 Disse vilkårene og din bruk av Hostelworld-nettstedene er underlagt lovene i Irland. Du samtykker herved til at irske domstoler har eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruk av Hostelworld-nettstedene hver gang du besøker Hostelworld-nettstedene. Bruk av Hostelworld-nettstedene er ikke autorisert i noen jurisdiksjon som ikke gir gyldighet til alle bestemmelsene i disse vilkårene, inklusive, uten begrensning, denne paragrafen.

8.6 Vår håndheving av disse vilkårene er underlagt eksisterende lover og juridiske prosesser, og ingenting i denne avtalen innskrenker vår rett til å overholde rettshåndhevelse eller krav relatert til din bruk av Hostelworld-nettstedene eller informasjon som er gitt til eller samlet inn av oss i forbindelse med slik bruk.

8.7 Hvis noen del av disse vilkårene fastslås å være ugyldig eller ikke kan håndheves, skal den ugyldige eller ikke rettskraftige bestemmelsen anses å være erstattet av en slik gyldig, rettskraftig bestemmelse som mest ligner intensjonen i den opprinnelige bestemmelsen, og resten av disse vilkårene skal fortsatt være gjeldende.

8.8 Selv om vi ikke kan overvåke adferden til våre brukere utenfor nettstedene, skal det være et brudd på disse vilkårene å bruke informasjon hentet fra Hostelworld-nettstedene for å trakassere, misbruke eller skade andre personer, eller for å ta kontakt, annonsere til, oppfordre eller selge til brukere eller personer uten deres forutgående, uttrykkelige samtykke.

8.9 Selv om vilkårene våre krever at leverandører av reisetjenester viser priser som omfatter all merverdiavgift og andre ekstra avgifter, er prisen som vises i siste instans leverandørens ansvar og ikke vårt. Du erkjenner at vi ikke er ansvarlige overfor deg for noe forsøk fra leverandøren av reisetjenester på å innkreve ekstra merverdiavgift eller andre avgifter fra deg på tidspunktet for betaling som et supplement til prisen som vises, og din eneste regress i denne forbindelse vil være mot leverandøren av reisetjenestene.

9. Personvern

9.1 Du finner fullstendige opplysninger om våre retningslinjer for personvern på her, ], som herved innlemmes i og utgjør en del av disse vilkårene.

10. Konfliktløsning på internett

10.1 EU-kommisjonens plattform for konfliktløsning på internett finnes på følgende lenke. Merk at vi for tiden ikke benytter alternativ konfliktløsning i forbindelse med forbrukerklager.

Mobilna aplikacja Hostelworld

Rezerwuj w dowolnym miejscu i czasie korzystając z nowej aplikacji mobilnej Hostelworld

Wyszukuj i rezerwuj wybierając z ponad 33 000 obiektów noclegowych w ponad 170 krajach z dowolnego miejsca.

Zaloguj Się, Aby Otrzymywać Biuletyn

Wysyłamy Twoje dane

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera!

Subskrybuj nasz newsletter, aby otrzymywać najlepsze oferty zakwaterowania i nowości bezpośrednio na swoją skrzynkę odbiorczą. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie.